E-mail küldése
Kecskemét, Csányi J. krt. 14.
Telefonszám: 76/504-348


Nyitva tartás:

Ügyfélszolgálat
(Kecskemét,
Csányi János krt. 14.)
Minden héten hétfő-szerda
8.00 órától 12.00 óráig
13.00 órától 17.00 óráig

pénteken:
8.00 órától 12.00 óráig
13.00 órától 16.00 óráig
tart nyitva.

Uszoda
(Kecskemét,
Csabai Géza krt. 5.)
Minden héten csütörtökön
8.00 órától 12.00 óráig
13.00 órától 17.00 óráig
tart nyitva.
Kezdőlap »

Kártya szabályzat

K E C S K E M É T  K Á R T Y A  S Z A B Á L Y Z A T

Jelen Kecskemét Kártya Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) – mint a Kecskemét Kártya-szolgáltatási szerződés melléklete – részletesen szabályozza a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott gazdasági társaság (a továbbiakban: Rendszergazda) és a Kecskemét Kártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

I. Fogalmak

1)      KIBOCSÁTÓ: a kártya kibocsátója Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki hozzájárul ahhoz, hogy a rendszergazda a kártya tulajdonjogát megszerezze. Fenntartja magának a kibocsátáshoz kapcsolódó jogait.

2)      RENDSZERGAZDA: a „Kecskemét Kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja

3)      KECSKEMÉT KÁRTYA: Kecskemét kártya felirattal és logóval ellátott, a Rendszergazda Kecskeméti Városfejlesztő Kft. tulajdonát képező, a Rendszergazda által kibocsátott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (továbbiakban: Kártya).

4)      KÁRTYABIRTOKOS: Kecskemét kártyával jogszerűen rendelkező személy.

5)      ELFOGADÓ PARTNER: a Rendszergazda azon partnere, amely a Rendszergazdával jelen Szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszony alapján a Kecskemét Kártya rendszerben részt vesz és meghatározott kedvezmény(eke)t biztosít.

6)      ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Kecskemét Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.)

7)      REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen szabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kecskemét kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

8)      ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

A hivatalos Elfogadó helyekről, illetve a kedvezmények mértékéről a www.kecskemet-kartya.hu weboldalon, a megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tájékozódhat a (leendő) Kártyabirtokos.

II. Általános Szerződési Feltételek

1)      A „Kecskemét Kártya” program sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya-rendszer.

2)      Az Elfogadó Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni a Rendszergazdát, amennyiben  bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes, annak nyújtását felfüggesztette, szünetelteti vagy beszüntette. Az ennek elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.

3)      Az Elfogadó Partner a Szolgáltatói szerződés megszegésével a Kártyabirtokosnak, illetve a Rendszergazdának okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

4)      Az Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy az Űrlapon szereplő adatait a Rendszergazda a Kártya rendszer működéséhez szükséges célból és ahhoz kötötten, továbbá statisztikai célra felhasználja, így különösen hogy a vállalkozás (Elfogadó Hely) nevét, címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét az interneten, illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye.

5)      A Rendszergazda jogosult a jelen Szabályzat megváltoztatására. A szerződés rendszergazda általi egyoldalú módosítása esetén az Elfogadó Partner jogosult a módosításra hivatkozással a szerződés azonnali hatályú felmondására.

6)      A Rendszergazda a jelen Szabályzat mindenkor érvényben lévő változatát internetes oldalán (www.kecskemet-kartya.hu) hozzáférhetővé teszi. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

7)      Az Elfogadó Partner köteles biztosítani, hogy az általa működtetett Elfogadó Hely mindenkor a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el a Kártya használata során.

8)      A Kártyaszabályzat a Kecskemét Kártya-szolgáltatási szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezi, és a Kecskemét Kártya-szolgáltatási szerződés a jelen szabályzattal tekintendő érvényesnek.

Hogyan juthat a kártyához?
Névre szóló kártyáját kiválthatja személyesen a kártya ügyfélszolgálatán, illetve akár otthonról is igényelheti elektronikusan.
Internetes igénylés
Szolgáltató hogyan csatlakozhat a kártyához?
Kedvezményadó partnerként csatlakozhat vállalkozása a regisztrációs űrlap kitöltésével.
Csatlakozás folyamata

Keresés az oldalon


Elfogadóhelyek

Hasznos linkek